Строителен надзор ЕП ЕООД

„Строителен надзор ЕП” ЕООД е дружество оправомощено да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или да упражнява строителен надзор от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с лиценз № РК – 0344/17.11.2014г. със срок на валидност до 17.11.2019г.

   „Строителен надзор ЕП” ЕООД има значителен опит и резултати по отношение на:

  • Оценяване на съответствието със съществените изисквания на инвестиционните проекти;

    Технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционните проекти;

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в съответствие със Закона за енергийната ефективност;

  • Строителен надзор по време на строителството;

  • Инвеститорски контрол по време на строителството;

  • Координатор по безопасни и здравословни условия на труд;

  • Пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;

Адрес

гр. София, ул. “Екзарх Йосиф” 123, ет. 1, офис 1
[email protected]

Телефони

+ 359 889 667 667