Фирма CCS България ООД

untitled

Фирмата е водеща в областта на доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на системи за контрол на замърсявания, газанализатори, газдетектори, кислородомери, прахомери, микробиологични пробовземачи, лазерни броячи на частици, системи за мониторинг, апаратури за анализ на води, гама-сонди, дозиметри и лабораторно обзавеждане. Висококвалифицирани нейни експерти извършват услуги по калибриране на лазерни броячи на частици, консултантски услуги и услуги по измерване и квалификация на чисти стаи и зони, съгласно изискванията на ISO 14644 и EU GMP.

Фирмата предлага измервателна апаратура и изгражда цялостни системи за непрекъснат мониторинг на димни газове от горивни инсталации и околен въздух, газанализатори, газдетектори и оборудване за контрол на токсични и взривоопасни газови концентрации, прахомери, влагомери, пробовземачи за прах, микробиологични пробовземачи, лазерни броячи на частици, апаратура за аерозолни изследвания, дозиметри и оборудване за радиационен мониторинг, гама-сонди, шумомери, системи и датчици за измерване на метеорологични параметри (температура, влажност, налягане, посока и скорост на вятъра), автоматични метеостанции, апаратура за изследвания и анализ на води и течности, спектрофотометри, pH-метри, турбидиметри, реактиви и реагенти, анализатори за масла във води, TOC – анализатори, лабораторно оборудване, лабораторни мебели, лабораторни камини, лабораторни маси, аналитични и лабораторни везни и др.

ЦЕЦЕЕС-България ООД
1309 София
бул. “Константин Величков” 149-151
тел.: (02) 822 01 86
факс: (02) 822 01 06
email: [email protected]